Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 21 ⴷ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ
08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵉⵙ ⵜⵜⵙⵓⴼⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏ ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵏ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 500 ⴰⵣⵡⵍ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 1000 ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴼⵙⵔ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵓⵍⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵜⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⵏⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ 300 ⴰⵣⵡⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.