Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:23

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵔⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ  ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ , ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ », ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⵉⵄⴱⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵜ ⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.