Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ: ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⴳⴰ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ: ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⴳⴰ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ
07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ "ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵀⵡⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵇⵛⵓⵛⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⵏ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴻⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇⵉ, ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⴷⵓⴷ 26-16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⴳⵔⵎⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.