Maghreb Arab Press

ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ

ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  
ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.
ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ  ⴰⵢ  ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⵖⵓⵕ ⵙⵉⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼⴰ , ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵄⴷⴰⵏ (ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵙⵓⵙⵔⵏ ⵜⵉⴳⵕⴹⵉⵏ, ⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⴱⵢⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ)

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ » ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ « ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.