Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (ⴰⵔⵣⵣⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ 140 ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⴽⴽⵓⵥ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (ⴰⵔⵣⵣⵓ)
07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵡⴰⵏⴹⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵉⵔⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ », ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ" ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⵡⴹⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵍⵓⵃⵏⵜ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⴹⵓ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵔⴽⵏⵜ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵣⴱⵍ ⵉⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.