Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:55

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ

ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵀ  -  
ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ.
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ
28 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⴳ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ (25-27 ⵖⵓⵛⵜ) ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 45 ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵍⴼⵍⴽⵍⵓⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ .ⴰⵡⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.