Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:12

"ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵍⵅⴰⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ

ⵙⵍⴰ  -  
ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⵍⵅⴰⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵍⵅⴰⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 80 ⵡⵖⵔⵔⵉⵎ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ 2017, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵙⵍⴰ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵢⵜⵏ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴷⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 60 ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵍⵍⵉ ⴱⵃⵔⵔⴰ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⵙ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏ 25 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⵢⵓⵚⵚⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⴱⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵙⵡⴰ ⵡⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵖⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.