Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ" ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 2017-2021

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ) ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 2017-2021, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ".
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ 2017-2021
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵥⵀⵓⵕ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ", ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ" ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2017-2019. ⵜⴳⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵥⵀⵓⵕ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵖⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.