Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⴽⵔⴰⵏ » ⴳ ⵜⵖⵍⴰ « ⵜⵢⵓⵜ » ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ « ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰ ⵜⵢⵓⵜ, ⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ « ⵜⵢⵓⵜ » ⴷ ⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⴽⵔⴰⵏ ⵜⵢⵓⵜ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⴽⵔⴰⵏ » ⴳ ⵜⵖⵍⴰ « ⵜⵢⵓⵜ » ⴳ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ
11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ « ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⴷ ⵜⵓⵇⵏⵏⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵅⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ..ⴷ ⵢⵓⵎⵣ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵏ ⴰⵖⴱⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ».

ⵉⴳⵛⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ « ⵜⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵢⵓⵜ (ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ 40 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ) ⴷ ⵉⵛⵔⴽ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵖⵔⵏ ⴷ ⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢ ⵉⴳⵙ, ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016(ⴽⵓⴱ 22) , ⴷ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.