Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:16

ⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵔⴰ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⵛⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 70, ⴰⴷ ⵏⵓⵔⵣⵓ ⴽⵓⵍⵍⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵣⵔⴼⵜ, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ », ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⴰⴷ.


ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ,ⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⴷⵔⴰⵡⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵣ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵥⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ.


ⴳ ⵓ ⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⴰⵔⵉ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵥⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.