Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:14

"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"
ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?, ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 30 ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵜⵏ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⴰⵎⴰⵥⵏ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.