Maghreb Arab Press

ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵥⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵢⵉⵡⵉ ⵡⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴹⵕⵢⴰ ⵉⴷⵏⵉ, ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵄⴰⵡⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⵉⵙⵎⴰⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" 3.500 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.