Maghreb Arab Press

ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⴳ  -  
ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ » .
ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵕⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ « ⴰⵢⵜ ⵜⴳⵎⵉ », ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⵙⵍⴰⵍ, ⴷ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵇⵉⵎⵕⵓⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⵙ ⵎⵛⴰⵜⵉ, ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵏⵜⴰⵎⴰ, ⴷ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴰⵛⵜⵓⴽ, ⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⵎⵙⴽⴰ, ⵓⵍⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵣⵓⴼ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ », ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 30 ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.