Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:25

ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵅⴼ « ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⴰⵍ « «ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ », ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ.
ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵅⴼ « ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ »
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⴼⴼⵖ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ 84 ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 29 ⴷ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018.

ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ « ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ », ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵛⵎⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ, ⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.