Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:46

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ (ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴱⴱⵓⵣ)

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴱⴱⵓⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ (ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴱⴱⵓⵣ)
08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴱⴱⵓⵣ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷⵔⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵣⵔⴰⵉⵏⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ .
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.