Maghreb Arab Press

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏⵏ

02 ⵎⴰⵕⵚ 2018
ⵏ : (ⵢⵓⵔⴰⵜⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵉⵙⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵙⴳⵏⴼⵍ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴳⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴼⴽⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵃⵙⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⵜ.
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏⵏ
02 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⵍⵓⵍ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ, ⴳ 1962 ⴳ ⵍⵎⵓⴹⵄ ⵏ "ⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎ" ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵍⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ "ⵓⵛⴽⵔⴰ", ⴳ ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ, ⵡ ⵜⵏⴽⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⴱⵍⵙⵏ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴱⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴽⵜⵉ ⵎⴰⵏⴰⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵡⴱⵖⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵎⴰⵛ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙ ⵜⵏⴽⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⵉⵕⵕⴰⵢⵙⵉⵏ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⵣⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⴰⵏ 13 ⵏⵖⴷ 14 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ 1983, ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵕⵇⵢⵢⴰ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵢⵢⴰ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ, ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵉⵣⵎⴰⵡⵏ, ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ "ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ".

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵉⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵉⵖⵏⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴳⵉⴳⵉⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴽⴰ. ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵙⴳ 1987, ⴱⴷⴰⵏ ⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵓⵔⴰ, ⴳ 1991, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 2012.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.