Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:05

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ »

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ", ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ »
31 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇⵇ, ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵄⵕⵓⴼ, ⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵣⵣⴱⴷⵉ.
 
ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.
 
ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⴰⴼⵔⵣⵉⵣ » , ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵅⴼ "ⵃⴰⵏⴹⴰⵍⴰ" ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴹ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵣⵔⵉ 6 ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ. ⵖⵉⵏ ⴰⵏⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵃⴱⴱⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⵖⵣⵓ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⵡⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵎⴰⵅⵓⵕ ⵙⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵟⵟⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵔⵎⴰⵙ ⵎⴰⵅ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵉⴽⵉ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.