Maghreb Arab Press

ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ... ⵜⵓⵎⵎⴰⵣⵏ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵜ ⴳ 8 ⵎⴰⵕⵚ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⴳⴳⵯⵎ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵙ ⵏ ⵜⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ".
ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ... ⵜⵓⵎⵎⴰⵣⵏ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵜ ⴳ 8 ⵎⴰⵕⵚ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵎⵔⵏⵜ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵉ ⵓⵍⴰ ⵢⵎⵎⵓⵔⵙⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓⵎⵔ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵡⵉⵡⴹⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵊⵊⵍⵜⵏ ⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵜⵓⵎⵣⵏ ⴳ ⴰⵡⴷ ⵉⵚⵚⵓ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⴰⵜ, ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵊⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, 37 % ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵏ, 46 ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ 38% ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵍⵜⵏ, ⴷ ⵓⵎⵊⴰⵀⴷⵉ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ 42 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ 15%, ⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ 13%.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.