Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:58

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968 ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵍⴰⵖⴰⵏ.
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴳ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵣⵎⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⴰⴼⵉⵍⴰⵃⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵇⵚⵕⵉⵜⵉⵏ ⵜⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵇⵚⵕⵉⵜⵉⵏ « «ⵜⴰⴳⵓⵍⴰ »ⴷ « ⵓⵔⴽⵎⵉⵏ » ⴷ « ⴰⴼⵜⴰⵍ ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ » ⴷ « ⵍⴱⵙⵉⵙ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⴷ ⵜⵓⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ,ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵏⵜ ⵉⴹⵏⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ , ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣ , ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴷⵏⵏⵉⵏ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ  ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⴰⵕⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵚⵕⵉⵜ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⴹⵔⵏ.

ⵢⵉⵡⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968. ⴰⵔ ⵜ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⴼ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵉⵣⵥⵍⵎⴷ, ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴷⴰ ⴰⵙ ⵇⵇⴰⵔⵏ « ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ » ⵏⵖ « ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ » ⵏⵖ « ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ ».ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ.

ⵜⵟⵟⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ,ⵜⵎⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵜⵓ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ.ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ,ⴰⵎ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵣⵔⵉⵔⵉⵏ,ⵀⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴽⵜⵓⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.