Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ: ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ.
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ: ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ, ⵙⵓⵎⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵟⵟⴰⴼ "ⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵟⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵍⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ.

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.