Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵉⴹⴼⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ).
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵉⴹⴼⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵕⴹ ⵏ 33 ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵇⴱⵍⵏ, ⵓⴳⵉⵏⵜ 11 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵓⵔ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⴳⵕⴹⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⵡⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011 ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ "ⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵟⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ.

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵎⴰⴱ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.