Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ"

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ".
ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⵙⵜⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ", ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ 30 ⴰⴳⵕⴹ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 58 ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ, ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜ ⵓⵇⴰⵟⴰⵕⵉ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⴽⴰⵡⵡⴰⵔⵉ.

ⵜⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ "ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ". ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.