Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:23

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ: ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ

ⴰⵚⵉⵍⴰ  -  
ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵢⴰⵔⵏ ⴰⵏⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ: ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⵎⵏⵉⴷ?".
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ: ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ
09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ "ⵣⴱⵉⴳⵏⵉⵡ ⴱⵔⵉⵊⵉⵏⵙⴽⵉ", ⵊⵓⵏ ⴰⵍⵟⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ "ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵜ", ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⴼⵖ "ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵉⵍ, ⵏⵖⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵎⵉⵏ" ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵜⴰ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ.

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵥⵕⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ, ⵓⵔⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵔⵉ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵚⴰⵏⵖⴰⴼⵓⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.