Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵉ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵙ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⵔⴰⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵍⴰⵢⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵙⵓⵖⵍⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵍⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵜⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.