Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:19

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ , ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵏ (ⴰⵎⵔⵣⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⵎⵓⵔⴼⵉ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ , ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵏ.
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ , ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵏ (ⴰⵎⵔⵣⵓ)
11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵔⴼⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙ ⵡⵅⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵎⵙⵉⴱⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵓⵎⴰⵣⵏ ⴳ ⵓⵥⴰⵕⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙ  ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵢⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⵔⵔⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⴷⵓⵙ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.