Maghreb Arab Press

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ

ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  
ⵉⵕⵣⵣⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵄⵉⵍⵉⵜ, ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 8, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ.
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⴱⴷⴰ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵓⵙⵉⵇⵉ ⵏ ⵊⵡⵓⵇ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵔⵡ ⵏ ⵉⴳⵕⴹ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵔⵉⵜⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⵔⵜ ⵙⵏⴰⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢ ⵜⴰⵙⵏⵖⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵃⵎⵎⴷ ⴱⵍⵎⵀⴷⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵕⵣ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴼⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷ ⵕⵃⵎⴰⵏ ⵜⴰⵣⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙⵏⴰⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⴷ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⵎⵚⵕⵉ ⵎⴰⵀⵉⵔ ⵃⵛⴰⵛ ⴷ ⴰⵎⵉⵏⴰⴳ ⵓⵎⵙⴷⴰⵡ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵣⴽⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵣⵀⵓⵔ ⵃⵎⵎⵉⵛ, ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.