Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 13 ⴷ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ.
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ, ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 30 ⴼⵉⵍⵎ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵇⵓⴹⴰⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ ⵢⵓⴼⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.