Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ: ⵍⴼⵉⵍⵎ "ⴰⵏⴱⴷⵓ 93" ⵏ ⴽⴰⵔⵍⴰ ⵙⵢⵎⵓⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⵜⴰⵔⵜ

ⵙⵍⴰ  -  
ⵢⵓⵎⵣ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵙⴱⴰⵏⵢ "ⴰⵏⴱⴷⵓ 93 " ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵉⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴽⴰⵔⵍⴰ ⵙⵢⵎⵓⵏ ⵉⴹⵍⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ .
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ: ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵏⴱⴷⵓ 93 ⵏ ⴽⴰⵔⵍⴰ ⵙⵢⵎⵓⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⵜⴰⵔⵜ
01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵎⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ ⴷ " ⵔⵢⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⴳ" ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵣⵉⵏⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ,ⵉⵎⵣⵣ ⵍⴼⵉⵍⵎ " ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ" ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵟⴰⵔⴽ ⵉⴷⵔⵉⵙⵢⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵖⵣⵉⴼ .

ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵣ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏⴰⵎⵙⴰⵡⵢ "ⵜⵢⵔⴱⴰⵜⵏ ⵓⵔⵢ ⴹⵓ" ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ ⴽⴰⵙⵜⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵓⵏⵜⵉⵎ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.