Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:50

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵜ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵜ "ⴱⵉⵍⴳⴰ ⵏⵢⵓⵣ ⵉⵊⵉⵏⵙⵉ" (ⴱⵉⵍⴳⴰ).
ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵜ
07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵜⵔⵉⴽ ⵍⴰⴽⵕⵡⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ "ⴱⵉⵍⴳⴰ". ⵉⵔⴰ ⵡⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵣⵓⵣⵣⵔⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴷ ⴳ ⴷⴷⵓⵇⴰ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⴽⵙⴰⵎⴱⵓⵔⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⵎⵎⵓⵔ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵍⵏ ⵡⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ "ⴱⵉⵍⴳⴰ" ⵙⴳ 1978, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⴽⵕⵡⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ "ⴱⵉⵍⴳⴰ" ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ "ⴱⵉⵍⴳⴰ" ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.