Maghreb Arab Press

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳⵔ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ 4 ⵖⵓⵛⵜ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴳⵔ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ 4 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵕⵕⵛⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳⵔ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ 4 ⵖⵓⵛⵜ
01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵜⵉⵣⵓⵕⴰ ⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ : ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ », ⵉⴼⵕⵕⵀⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ, ⴷ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⵜⵉⴷⴳⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ).

ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⴰⴱⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ "ⴰⵄⵡⴰⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ", ⴷ "ⵜⴰⵣⵣⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴳⴳⵓⵏⴰ" ⴷ "ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⴼⵕⴰⵃ ⴰⵢⵜ ⵔⵅⴰ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.