Maghreb Arab Press

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1 ⴷ 2 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵣⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴰⴹⵚⴰ ».
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1 ⴷ 2 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵍⴽⵓⵎⵉⴷⵢⴰⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⵡⵉⵏⵜⵉ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴱⵓⵛⵄⵉⴱ ⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏ, ⴷ ⵍⵃⵙⵏ ⵛⴰⵡⵛⴰⵡ, ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⵏⵜⴰⵎⴰ, ⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⵙⵍⴰⵍ, ⴷ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ, ⴷ ⵇⵉⵎⵕⵓⵏ, ⴷ ⵍⵃⵙⵏ ⴱⵓ ⵎⵙⴽⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ « ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵎⵡⴰⵀⵉⴱ ⵏⵏⵙⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.