Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:34

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ -ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ 14 ⴷ 15 ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ « ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ -ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ 14 ⴷ 15 ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ -ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ 14 ⴷ 15 ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ
07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⴰⵔⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⴰ « ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴰⵢⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ »

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.