Maghreb Arab Press

« ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ 2017 » : ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵓⵍⵜ ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ)

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵢⵉⵔ ⴽⵍⴰⴼⵔ ⵎⴰⴳⴰⵏⴳⴰ ⵎⵓⵙⴰⴼⵓ, ⵢⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵓⵍⵜ ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵓⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
« ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ 2017 » : ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵓⵍⵜ ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ)
09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴳⴰⵏⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ », ⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵜ ⴳⵔ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ « ⵉⴳⵉⵜⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵏ ⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ , ⵉⴳⴰ ⴷⵖⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴳⵉⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵏ », ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ-ⵢⵉⵡⵉⵏ..

ⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵇⵢⴰ ⵜⵓⵛⵉ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ- ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⵉⵕ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ-ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.