Maghreb Arab Press

« ⵉⵎⵄⵛⴰⵔ » ⴷ « ⵓⵔⴽⵎⵉⵏ ».. ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵃⴰⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ

ⴳⵍⵎⵉⵎ  -  
ⵜⴳⴰ ⵡⵙⵓⵍⴼ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵔⴰⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵃⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ.
« ⵉⵎⵄⵛⴰⵔ » ⴷ « ⵓⵔⴽⵎⵉⵏ ».. ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵃⴰⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ
19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵎⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ  ⴳⵛⵎⵜ ⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⴳⴷ, ⴷ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵔⴽⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴰⵔⴰⵢ ⵎⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ   ⵡⴰⵅⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ  ⵕⵛⵎ ⵏ ⴰⴼⵓⴽⵍⵓ, ⴷ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵃⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.