Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:47

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ
17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⴰⵏ, ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵣⴳⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵚⴱⴰⵕ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.