Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵚⴽⵕⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵚⴽⵕⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⴹⵓⵜ ⵏ "ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵄⵚⴽⵕⵉⵜ
12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵉⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⵇⴰ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵡⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴳⵎⴰ, ⵉⴼⵛⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵄⴰⵟⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ, ⵉⴷⵄⵓ ⵙⵓⵍ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⵊⵏⵏⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⴰⵢ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵜⵜⴰⵄⴰⵟⵓⴼ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⵄⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴳⵎⴰ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.