Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴹⴰⵍⴱⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ», ⵍⵍⵉ ⵕⵥⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
02 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵎⵏⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙ ⵉⵔⵜⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴷ ⴰⵢⵜⵏ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵔⴽⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴷⵍ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⴽⵛⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⵔⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵣⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵓⵥⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⵜⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵔⴼⵜ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵎ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.