Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:50

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉ, ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵢⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴳ 10 ⴰⵔ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ »
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ
10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙ ⵙⵖⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⵏ , ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⴰⵏ. ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ  ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ .

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ , ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴽⵓⵍⵏⵅ, ⴳ ⴱⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵏⵏⴰⵍ  ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ , ⴳ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⴰ ⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷ ⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵎ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵢⴰ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⵖⵔⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵜⵖⴰⵡⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵔⵎⴰⵙⵜ ⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ .

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵖⵎⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴷⵏ, ⵓⵔ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ . ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙⴳ ⴰⵎⵣⵍⴰⵏ ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵏ ⵙⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵓⵔⵉ ⵊⴰⴷ , ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ, ⵏⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵍⵉ ⴰⵎⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.