Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵙⵙⵅⵉⵕⴰⵜ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵙⵅⵉⵕⴰⵜ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵅⴼ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ 2015-2030, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⴷ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. 

ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵡⴽⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵎ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴰⴼⴰⴷ ⵏⴰⵙⵉ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⵙⵍⵎⴷ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵉ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵛⵓⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵛⵛⵉⵍ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵜⵜⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ, ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵄⵡⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⵣⴽⴽⵯⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.