Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:09

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⵉⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵎⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴳⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴷ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵏⴱⵉ , ⵎⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ.

ⵉⵜⵎⵎⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵔⵏⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⴷ ⴰⵏⴰⵍ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵃⴰⴷⵢⵢⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.