Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵔ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ
27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵎⵏⵏⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ «ⵏⵓⵎⵣ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ 60 ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴼⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵏⵏⴽⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.

ⵉⵔⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ « ⵏⵙⵎⵖⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ».

« ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⴰⵙⵏⴼⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵜⵣⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵖⵜⴰⵙ, ⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴰⵍⵜⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵅ » ⵎⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵡⴰⵅⴰ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏ ⵉⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵓⵚⴽⵉⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵏ ⵜⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵏⵏⵉⵏ, ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴽⵎⵎⵍ, ⵓⵔ ⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵏⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ »

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵏⵖⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⵕⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⵙⵏ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ, ⵏⵖⵔⴰ ⵎⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵣⵓⵔⵜ , ⴷ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵖⴱⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ».

« ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷⵓⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵎⵎⵓⵔⵙⵏ, ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵏ ⵚⴽⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵉⵡⵜⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ , ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ » ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ « ⵏⵏⵔⵉⵅ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⵙⵉ , ⴷ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵅⵚⵚⵓ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵜⵏ ⴷ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉⵎⵕⵡⵉ, ⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵥⵍⴰⵢⵜⵏ ⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵉⵔⴰⵏ, ⴷ ⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ »


 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.