Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵓⵍⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵓⵍⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018
11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴹⵕⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵜⵎⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⵔ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰⵙ « ⴷⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵙⵎⵖⵕ ⵏⵏⵖ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ».

ⴷ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉ ⵡⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵏ ⵄⴰⵟⵉⵢⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.