Maghreb Arab Press

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  
ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ
17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ :

“ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018 ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⴷ 14 ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ, ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵚⵚⴱⵕ ⴷ ⵢⴰⵣⵏⴷ ⵍⵄⴼⵓ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ”.

ⴷ ⵉⵖⵟⵙ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵍⴰⵡⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍ ⵙ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ.

ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴷⵖ, ⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.