Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:46

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵉⵖⵕⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⴰⴷ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⴰⵟⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎⴰⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴱⴷⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵓⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵕⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⴷⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ « ⴰⵙⴱⵖⴰⵔ ⴳ ⵜⴷⵉⵎⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ », ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⴷⵖ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ 2063 ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴳ 3 ⴷ 4 ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.