Maghreb Arab Press

ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ.
ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵉⵇⵕⵕⴱⵏ ⴰⴷ ⵅⵍⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 300 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴳⵉⵜ ⵉⵙ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 325 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵀⵔⵎ, ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ 484 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ 583 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵉⵇⵕⵕⴱⵏ ⴰⴷ ⵅⵍⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ 300 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵉⵇⵕⵕⴱⵏ ⴰⴷ ⵅⵍⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.