Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:02

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ: ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⵎⵏⵣⵓⵏ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⴳ ⵙⵍⴰ

ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ  -  
ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ (ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ), ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⵎⵏⵣⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ 16 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.
ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ: ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⵎⵏⵣⵓⵏ ⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⴳ ⵙⵍⴰ
05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016, ⵉⴳⴰ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 75.000 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔ ⵙ 15 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ 2.100 ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⵢⵓⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⵏ 1.500 ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ.

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵇⵚⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵙ ⵓⵥⵏⵥⵕ, ⴷ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⴳ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ, ⴷ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵜⵉⵖⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵇⵚⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⵎⵏⵣⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵉⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵓⴽⵔⵙⵏ ⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵇⵕⵕⴱⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⵎⵏⵣⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ, ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵙⵍⴰ - ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵥⵍⴹⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.