Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⴹⵓⴱⴰⵟⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⵄⴱⴷⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵡⵕⵕⴰⵇ, ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴹⴹⵓⴱⴱⴰⵟⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴽⵜⵜⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ
31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴹⴹⴱⴱⴰⵟⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵄⵚⴽⵕ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵍⵄⵚⴽⵕ, ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴹⴹⵓⴱⴱⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⵔⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⴹⵓⴱⴱⴰⵟⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵏ  ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵢⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⴹⵓⴱⴰⵟⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵍⵊⵉⵏⴰⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵓⵕ ⴹⴰⵕⵎⵉ ⵄⴱⴷⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵡⵕⵕⴰⵇ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵙⵜ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴽⴰⵕⵜⵢⵉ ⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵄⵙⴽⵕⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.