Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴼ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵓ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵙ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ 2017-2018.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴼ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ
15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵔⵏⴰⵡⵏ ⵏⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⴱⵕⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵓⴷⴷⵓⵔ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⴷ « ⴰⵎⵣ ⴰⵣⵎⵣ ⵢⴰⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵖⵔ ⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⴷⴼⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜⵉⵏ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵜⵉⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ « ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵢ, ⵎⵓⵍⴰⵢ, ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⴼⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⴰⴽⴷ ⵏⵏⵉⵜⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⵓⵜⴳ, ⵓⵔ ⵉⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴳⴷ ⵛⵉ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⴷ ⵎⵓⵇⵏⵉⵖ.

ⵀ ⵎⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⴹⵏⵉⵏ « ⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜⵉⵏ , ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵜⵉⵏⵥⵕⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵅ, ⴷ ⵏⵣⵣⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵉⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⴰⴼⵔⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵜⵣⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⴰⵡⵙⴰⵡⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⵣⵔⵉⴼ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰ, ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵎⴳⴳⵯⵓⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵉⵜⵉ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴷ ⵉⵣⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.