Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:56

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵅⵍⵉⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵎⴱⴰⴽⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ,ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵏⵜⴰⵇⴰ ⴱⵚⵉⵔⵓ ⵉⵎⴱⵔⴽⵉ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵎⴱⴰⴽⵉ, ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵅⵍⵉⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵎⴱⴰⴽⵉ
13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵖⴰ ⴳ ⴰⵏⵖⴱ ⵏ ⵜⴹⵉⵚ « ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⴰⵎⴱⵔⴽⵉ, ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ , ⴷ ⵔⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵇⴱⵍ ⴰⵎⵎ ⴰⵊⴰⵔ ⵏⵏⵙ ».

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ  ⵉ ⵛⵉⵅ ⵎⵓⵏⵜⴰⵇⴰ ⴱⵚⵉⵔⵓ ⵎⴱⵔⴽⵉ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴹⴼⵕ ⵜⴰⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⵎⴰⵙ « ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵢⴰⵜ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⴳ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⵉ , ⵏⵏⴰ ⵏⵔⵔⵓ ⵕⵕⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⵜ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ « ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰⵢ ⵎⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵙⵖ ⵏ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵉⴳⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵔ ⵎⵉⴷⵏ . ⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵅ, ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ, ⵏ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⴰⵙⵓⴼ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙⵉⵏ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⴼⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ, ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵔⵃⵎ , ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴳⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⴰⵙⵉⵏⵉⵖⵍⵉ »

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵏⵜⴰⵇⴰ ⴱⵚⵉⵔⵓ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ , ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⵀⵡⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⴷ « ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵎⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵢⵜ . ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵖⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵕⵕⴱⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙ ⴷⵉⴳⵙ ».

ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵔⵃⵎ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ,ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵎⵉⴷⵏ ⵉⵣⵉⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.