Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵎⵢⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ,ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙⴳ ⵎⵢⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵎⵢⴰⵙ
16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⵏⴳⴰⵥ ⵢⴰⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⴰⵢⵜⵓⵅⴰⵎ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ.


ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵜⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⵏⴼⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.